REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHCLOTHES.PL
 
§1
Postanowienia Wstępne
Sklep internetowy SHCLOTHES dostępny pod adresem www.shclothes.pl , prowadzony jest przez firmę SHClothes Paula Jaranowska, z siedzibą: ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek, NIP: 891-159-03-64.
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania Umów Sprzedaży w obszarze domeny internetowej shclothes.pl.
1. ​Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
2. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sprzedawca to firma SHClothes Paula Jaranowska, ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek, NIP: 891-159-03-64.
4. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.shclothes.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.
5. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
6. Regulamin to niniejszy regulamin Sklepu. 
7. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
8. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
9. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
10. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
11. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
12. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
13. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
14. Przewoźnik to podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
15. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
16. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
§2
Dane kontaktowe
Adres Sprzedawcy: ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy: 508-065-646
E-mail: sklep@shclothes.pl
Numer rachunku bankowego: MBank 49 1140 2004 0000 3902 7990 5829

§3
Ogólne warunki Umowy
1. W celu złożenia Zamowienia należy:
a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do Koszyka 
c) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Odbiorcy Zamówienia oraz adresu, a także wybrać rodzaj przesyłki. Wpisać dane do Faktury (opcjonalnie).
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

3. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
a) anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
b) dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
c) anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

4. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
5. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
7. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów zgodnych z opisem w karcie Produktu. 
8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
9. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1-5 Dni Roboczych.
W szczególnych przypadkach czas Wydania Produktów może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
10. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
11. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
12. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
13. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail, używając Danych Kontaktowych Klienta.
14. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
15. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.
16. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient będzie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadmości e-mail podany w trakcie składania zamówienia lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy (w przypadku przedpłaty). 

§4
Dostawa i Płatność
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
a) płatność za pobraniem 
b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu DotPay
2. Termin płatności:
a) w przypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty, płatności należy dokonać w ciągu 5dni roboczych, po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane
b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) paczkomaty InPost
b) odbiór osobisty w siedzibie firmy
6. Maksymalny termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 3 dni robocze. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, za termin wiążący należy uznać najdłuższy podany termin.
7. Do terminu realizacji należy jeszcze doliczyć czas niezbędny na dostawę produktu. W przypadku usługi Paczkomaty InPost, deklarowany przez InPost termin doręczenia wynosi od 2 do 3 dni roboczych.
§5
Zwroty i Reklamacje
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny ze stanem faktycznym, czego potwierdzeniem jest opis w karcie Produktu.
3. Reklamacja złożona przez Klienta, wymaga uprzedniego poinformowania Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: sklep@shclothes.pl lub telefonicznie na nr: 508-065-646  w terminie max. 14dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji zawierającej nr zamówienia, id Produktu, daty i metody dostawy Produktu do Klienta. 
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek. 
§6
Dane osobowe w Sklepie Internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
§7
Postawnowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Abercrombie&FitchAdidasArmaniBarbourBossCalvinClarksConverseCubusDieselDisneyDorothy PerkinsF&FGeorgeGeoxH&MHollisterHummelJack&JonesKappaLacosteLiuJoM&SMichael KorsMissguidedNew LookNextOnlyPapayaParisianPeacocksPepeJeansPrimarkPumaQuizRalph LaurenReebokRiver IslandThe Nord FaceTimberlandTommy HilfigerTopmanTopshopUmbroVero ModaVersaceWallisYves Saint LaurentZara

SHClothes | ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek | woj. kujawsko-pomorskie | NIP: 8911590364